Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Cele klastra

 

Cele mobiKlastra:

Transfer know-how, dyfuzja wiedzy, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, działania marketingowo-promocyjne, dystrybucja i sprzedaż, a co za tym idzie ograniczenie kosztów transakcyjnych to czynniki mające znaczący wpływ na zwiększenie innowacyjności uczestników sieci powiązań kooperacyjnych Technologicznego Klastra Południowego, podniesienie ich pozycji konkurencyjnej, a w efekcie zwiększenie efektywności ich ekspansji na rynki europejskie. Celem ogólnym mobiKlastra jest zwiększenie potencjału oraz stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw działającego na rynku multimediów i systemów informacyjnych poprzez integracje środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego oraz dostarczenie miejsca i narzędzi do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Cele szczegółowe mobiKlastra:

1. Zbudowanie branżowej międzynarodowej sieci powiązań kooperacyjnych, która będzie gwarantować dostęp do najnowszej wiedzy technologicznej, będzie analizować trendy technologiczne na rynku, dostarczać profesjonalne szkolenia branżowe i menadżerskie, świadczyć usługi doradcze, wspierać biznesowo, finansowo, prawnie.

2. Stworzenie prężnie działającej o silnej pozycji na rynku europejskim sieci powiązań, platformy współpracy dedykowanej dla różnych aktorów rynku innowacji kojarzącej partnerów zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i badawczo-rozwojowej: małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji naukowych, edukacyjnych, okołobiznesowych, instytucji publicznych oraz pasjonatów i wizjonerów podchodzących do biznesu w sposób bardzo nowoczesny, wykazujących się wysokim potencjałem oraz chęcią dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, dążących do doskonalenia i rozwoju, śmiało mówiących o swoich planach i aktywnie poszukujących partnerów w biznesie, z którymi mogliby je realizować.

3. Stworzenie swego rodzaju "think tank" miejsca, gdzie wiedza jest transferowana, know-how i technologia są rozpowszechniane celem wyzwolenia efektów synergicznych współpracy, pomysły są inkubowane, dojrzewają oraz są wprowadzane na rynek w wyniku procesu komercjalizacji.

 

 

 

 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.