Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Czym jest klaster

 

mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności działania oraz myślenia.

W ramach projektu zaplanowano stworzenie systemu organizacyjnego, który łączy w sobie zasady i koncepcje funkcjonowania kilku instrumentów wspierających procesy innowacyjne istniejących do tej pory w rzeczywistości gospodarczej oddzielnie : systemu klastra, parku naukowo-technologicznego, ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości, funduszu inwestycyjnego.

W chwili obecnej zrzesza prorozwojowe, proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • MZKONSULTING Marek Żuk
 • ALTAB S.A.
 • AproSoft sp. z o.o.
 • Bluebell Agnieszka Pietryja
 • K3 System Sp. z o.o.
 • Makamisz Marcin Olesiński
 • Handy Systems Sp. z o.o.
 • PROTEUSS Sp. z o.o.
 • K3 System Sp. z o.o.
 • Sollus Jacek Lisewski
 • Przedsiębiorstwo Midar
 • Optichip Sp. z o.o. 

 


 

Firmy wchodzące w skład mobiKlastra w warunkach rynkowych konkurują między sobą, lecz w ramach Technologicznego Klastra Południowego tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Współpraca w ramach klastra odbywa się nie tylko pomiędzy firmami, lecz z wszystkimi aktorami na rynku innowacji takimi jak: ośrodki badawczo-rozwojowe, uniwersytety, instytucje finansowe. Połączenie tak wielu źródeł wiedzy obok realizacji zasady konkurencji poprzez kooperację wedle zasady "coopetition" sprzyja wyzwoleniu efektów synergicznych, których efekty w zakresie innowacji są nie do przewidzenia.

Dzięki temu, że mobiKlaster to platforma współpracy dla wysoko wyspecjalizowanych, kreatywnych ludzi pochodzących zarówno z sektora biznesu jak i nauki w połączeniu z szerokim wachlarzem kompetencji firm pozwala na uzyskanie efektu synergii zasobów, kompetencji i kapitału wiedzy w wyniku współpracy ponad 50 firm dysponujących ok. 2000 specjalistami IT.

 


 

Misją mobiKlastra jest wspieranie i integracja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce działających na rynku multimediów i systemów informacyjnych, czyli tzw. "przemysłu kreatywnego" oraz sektora badawczo-rozwojowego poprzez zastosowanie modelu „coopetition" łączącego w sobie kooperacje i konkurencję. Połączenie konkurencji, która wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji oraz współpracy, która umożliwia łączenie potencjału i kompetencji szeregu firm oraz innych podmiotów pozwala na realizację przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia przez pojedyncze, zwłaszcza małe firmy.

Celem mobiKlastra jest budowanie biznes linków pomiędzy partnerami przy jednoczesnym stosowaniu mechanizmu wzajemnego zaufania, łączącego konkurencję, która wymusza ciągły postęp i wprowadzanie innowacji oraz współpracę umożliwiającą łączenie potencjału i kompetencji, Stworzenie swego rodzaju "think tank" miejsca, gdzie wiedza jest transferowana, know-how i technologia są rozpowszechniane celem wyzwolenia efektów synergicznych współpracy, pomysły są inkubowane, dojrzewają oraz są wprowadzane na rynek w wyniku procesu komercjalizacji. Budowa swego rodzaju kuźni innowacyjnych pomysłów z nagromadzonym unikatowym kapitałem wiedzy i specjalizacji skutkującym niepowtarzalnymi, innowacyjnymi projektami, inicjatywami, produktami, usługami oraz nowymi firmami typu spin off lub spin out.

mobiKlaster ze swoimi kompetencjami i potencjałem w połączeniu z innymi elementami projektu Miasteczko Multimedialne będzie swego rodzaju platformą, mostem łączącym ludzi biznesu, z ludźmi nauki i studentami, praktyków z teoretykami. mobiKlaster to nie tylko sieć powiązań, platforma współpracy, ale przede wszystkim kuźnia innowacyjnych pomysłów powstających w wyniku transferu wiedzy, know-how, konwergencji pomysłów, technologii oraz pozornie odległych obszarów zastosowań rozwiązań multimedialnych i systemów informacyjnych na styku biznesu, edukacji i rozrywki, co może skutkować tylko niepowtarzalnymi produktami i usługami, które z pewnością maja szansę zrewolucjonizować świat technologii.

 

 

 

 

 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.