Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Koordynator klastra

 

Wsparcie koordynatora projektu będzie z różną intensywnością wykorzystywane w dwóch ogniwach łańcucha wartości. Umożliwia to niezwykły potencjał koordynatora projektu oraz posiadane doświadczenie, kwalifikacje i wiedza jego personelu. Łańcuch wartości implementowany w ramach powiązania kooperacyjnego charakteryzować będzie podział na działalność podstawową oraz zadania pomocnicze.

Z kolei zadania podstawowe będą miały charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny. Działalność podstawowa wewnętrzna, którą będzie wspierać opisywany podmiot obejmować będzie zadania związane z opracowaniem, przygotowaniem oraz wytworzeniem produktu. Należeć do nich będą czynności obejmujące fazę przedprodukcyjną oraz fazę produkcyjną. W zakresie fazy przedprodukcyjnej działalność podstawowa wewnętrzna obejmować będzie: prowadzenie prac B+R, opracowywanie i projektowanie produktów oraz usług, dobór oraz zakup niezbędnych zasobów do przygotowanie opracowanych produktów, zakup półproduktów, podzespołów oraz wartości niematerialnych i prawnych, dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do prac nad nowymi produktami i usługami oraz ich zabezpieczenie i magazynowanie.

Drugim filarem podstawowej działalności wewnętrznej opisanej łańcuchem wartości implementowanym w powiązaniu kooperacyjnym mobiKlaster będzie faza produkcyjna. W ramach opisywanego klastra o głównym profilu informatycznym obejmować ona będzie przygotowanie wszelkich podzespołów, przechowywanie półproduktów,  zabezpieczenie rozwiązań pilotażowych oraz wersji Beta produktów, montaż oraz scalenie wszelkich powstałych składowych, niezbędne przekazanie wyników prac innym podmiotom tworzącym powiązanie kooperacyjne, testowanie produktów,  prace wykończeniowe, przygotowanie gotowych i przetestowanych produktów i usług, przechowywanie i konserwację gotowych produktów oraz finalne dostosowanie użyteczności produktów do zamknięcia fazy produkcyjnej.


 

Przeprowadzenie wszystkich działań w oparciu o najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu informatyki zapewni najwyższą jakość prowadzonych prac oraz kompletność wewnętrznej działalności podstawowej – zarówno w aspekcie fazy przedprodukcyjnej, jak i fazy produkcyjnej. Umożliwią one także rozpoczęcie oraz efektywne przeprowadzenie zadań w zakresie podstawowej działalności zewnętrznej, będącej naturalnym następstwem działań w części wewnętrznej. Przyporządkowanie podmiotu do opisywanych zadań w zakresie wewnętrznej działalności podstawowej umożliwiła dogłębna analiza zasobów podmiotu – objęła ona takie zagadnienia jak: zasoby fizyczne, finansowe, zasoby ludzkie oraz zasoby niematerialne i prawne. Profil działalności podmiotu oraz wykazywany przez niego potencjał w pełni wpisuje się do roli określonej w łańcuchu wartości.

Bogate doświadczenie koordynatora projektu w prowadzeniu działań z zakresu fazy przedprodukcyjnej i produkcyjnej będzie nieocenionym wsparciem na etapie podstawowej działalności wewnętrznej powiązania kooperacyjnego mobiKlaster. W tym zakresie szczególnie wykorzystywany będzie potencjał koordynatora projektu, jako podmiotu prowadzącego prace badawczo-rozwojowe oraz podmiotu posiadającego bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania innowacyjnych produktów z branży informatycznej. Firma zajmuje się m.in. tworzeniem, wdrażaniem i rozwijaniem systemów mobilnych SFA (Sales Force Automation), które wspierają pracę handlowców w terenie.


 

Ze względu na potencjał koordynatora projektu spółka ECDE będzie także w ograniczonym stopniu wspierać także działalność pomocniczą klastra. Działalność pomocnicza stanowić będą niezbędne czynności zapewniające dostarczenie produktu jednak nie związane bezpośrednio z samym procesem wytwórczym lub procesem dostarczenia do klienta. Czynności pomocnicze stanowić będą przede wszystkim prace związane z zarządzaniem zasobami, koordynacją prowadzonych działań, kontrolingiem wykonanych prac, nadzorem zgodności wykonywania zadań z przyjętym harmonogramem oraz wymagane wsparcie dla podmiotów realizujących działania podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Do głównych zadań w zakresie prac pomocniczych należeć będzie zarządzanie strategiczne powiązaniem kooperacyjnym mobiKlaster, prowadzenie i przestrzeganie polityki kadrowej wewnątrz klastra, przygotowanie i wdrażanie strategii marketingowej, opracowanie i prowadzenie działań w zakresie strategii technologicznej oraz projektowanie i wprowadzanie w życie strategii finansowej powiązania kooperacyjnego. Niezwykle ważne w tym zakresie będzie już posiadane doświadczenie przy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz umiejętność współpracy w ramach działań projektowych. Koordynator projektu posiadana niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia wyżej opisanych usług.


 

Koordynator projektu jako firma konsultingowo - wdrożeniowa w imieniu swoich klientów rozwija i wprowadza rozwiązania IT zorientowane na procesy biznesowe i przemysł, wspierając przy tym procesy zarządcze i modernizacyjne w przedsiębiorstwach. Zaangażowanie oraz przypisana rola w łańcuchu wartości zapewnią równy dostęp koordynatorowi powiązania kooperacyjnego  do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu.

 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.