Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

Korzyści dla członków klastra

 

Korzyści dla uczestników ponadregionalnej sieci powiązań kooperacyjnych mobiKlastra:

 • udział w siatce zaufania biznesowego umożliwiającej dostęp do unikatowych zasobów wiedzy, doświadczenia, know- how, technologii. Dostęp do miejsca, gdzie dzięki wypracowanym zasadom procesy dyfuzji wiedzy i dośwadczenia oraz transferu know-how pomiędzy uczestnikami sieci powiązań zachodzą swobodnie. Dzięki temu zwiększając efekty synergiczne współpracy i stymulując zachodzące procesy innowacyjne
 • uzyskanie efektu synergii zasobów i kompetencji - możliwość oferowania komplementarnych usług
 • wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych
 • redukcja kosztów transakcyjnych (zaufanie)
 • wzrost siły przetargowej na rynku
 • kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych m.in z Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka m.in. na prace badawczo-rozwojowe, testowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych, na powstanie start up i rozwój dotychczasowej działalności firm
 • intensyfikacja istniejących relacji w procesie innowacyjnym poprzez kojarzenie partnerów ze środowiska biznesowego i naukowego, co pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów w postaci ulepszonych produktów i usług
 • realizacja wspólnych projektów komercyjnych oraz badawczo-rozwojowych
 • udział w systemie edukacyjnym "szytym na miarę"- szkolenia, studia podyplomowe celem budowy unikatowego kapitału wiedzy
 • promocja firmy szerokimi i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji z wykorzystaniem siatki partnerstwa międzynardowego
 • udział w prestiżowych branżowych targach (CeBIT) oraz międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych z udziałem zagranicznych partnerów Technologicznego Klastra Południowego
 • redukcja kosztów poprzez współpracę z innymi firmami w zakresie headhuntingu personelu, marketingu, eksportu, zaopatrzenia, prac B&R, reinżynierii i benchmarkingu

 

 

 

 

 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.