Czym jest Klaster

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie wywodzący się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności.

Cele Klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego.

Korzyści dla członków

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora.

Koordynator klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.

KLIENCI

Realizowaliśmy projekty dla: Carlsberg Polska, Grupa Żywiec, Imperial Tobacco Poland, Zott,  Akzo Nobel, ...

PRODUKT

Dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany klient otrzymuje właściwy produkt. I absolutnie to jest dla nas priorytetem ...

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze wdrożenia nastawione są na transfer wiedzy, a aplikacje są projektowane elastycznie ...

REKOMENDACJE

Daliśmy się poznać jako firma o profesjonalnym podejściu i rozumiejąca Państwa potrzeby. Wspólnie możemy odnieść sukces ...

Agile

 

Zarządzanie Projektem Agile z bezpośrednią komunikacją projektową

Myśląc ‘projekt IT’, myślimy ‘agile’. Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważniejsze dla nas są:

  • Indywidualności i współdziałanie niż procesy i narzędzia
  • Działające oprogramowanie niż dokładna dokumentacja
  • Współpraca z klientem niż negocjacja umów
  • Reagowanie na zmiany niż ścisłe realizowanie planu
  • Filozofia Agile tworzenia produktów to korzyści dla obu stron

 


 

1. Sposób pracy
Iteracyjna natura metod Agile oznacza, że produkt jest od samego początku dostarczany stopniowo. Dzięki temu klient korzysta z wartości produktu niemal od pierwszych dni projektu.


2. Szybkość na rynku
Badania wskazują, że około 80% liderów rynku było pierwszymi na rynku. Filozofia Agile wspiera wczesne i regularne wydania kolejnych wersji produktu. Zawsze chcemy być pierwsi.


3. Jakość
Podstawową zasadą jest to, że testy oprogramowania są zintegrowane w całym cyklu tworzenia produktu. Dzięki temu pamiętamy o jakości od samego początku.


4. Przejrzystość
Agile zachęca użytkownika oprogramowania do udziału w procesie tworzenia produktu. To zapewnia doskonałą przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych, zarówno w postępach projektu jak i w samym produkcie. To z kolei przyczynia się do lepszej realizacji oczekiwań.
 

 

5. Zarządzanie ryzykiem
Małe przyrosty funkcjonalności widoczne dla odbiorcy od samego początku pomagają w szybkiej identyfikacji problemów i pozwalają niemal natychmiast reagować na zmiany. Pełna przejrzystość w Agile pozwala podejmować konieczne decyzje w najwcześniejszym możliwym momencie, przy czym wciąż pozostaje czas na wprowadzenie zmian.


6. Elastyczność / Agility
W tradycyjnych projektach powstają tomy specyfikacji. Późnij klient dowiaduje się, jak kosztowna jest zmiana jego wymagań, zwłaszcza ta w trakcie trwania projektu. Obawiając się ‘never-ending projects’ dostawcy opierają się zmianom i starają się je ograniczać do minimum. W Agile myślimy wręcz odwrotnie.  W Agile zmiana jest akceptowana, a nawet oczekiwana. Ponieważ jedyne, co w życiu pewne, to właśnie zmiany. Harmonogram jest stały, ale wymagania ewoluują podczas prac nad produktem. Oczywiście takie podejście wymaga pełnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych powstaniem produktu. I wymaga zrozumienia filozofii akceptacji zmian.


7. Biznes zaangażowania / Customer Satisfaction
Aktywne zaangażowanie użytkownika, przejrzystość produktu i postępów oraz elastyczność, tworzą atmosferę zaangażowania biznesu w tworzenie produktu oraz dają satysfakcję dla klienta. To ważna rzecz, która tworzy pozytywne i trwałe relacje w projekcie, jak i również po jego zakończeniu.


8. Właściwy produkt
Ponad wszystko, dzięki elastyczności, reagowaniu na zmiany i zwinności w pracy zespołu, klient otrzymuje właściwy produkt. Nie dostarczamy sukcesów w projektach, my dostarczamy właściwe produkty, które są potrzebne. I absolutnie to jest dla nas priorytetem.


9. Więcej zabawy!
Aktywne zaangażowanie i współpraca sprawiają, że pracujemy w o wiele przyjemniejszym świecie. Zamiast dużych specyfikacji, omawiamy wymagania na krótkich spotkaniach. Zamiast długich sprawozdań, pokazujemy postępy. Zamiast długich planów projektów i komitetów zarządzających zmianami, omawiamy, co jest dobre dla produktu, a zespół może podejmować decyzje w tym zakresie. Dzięki temu tworzymy silną motywację i wysoką wydajność zespołów, które są chętne do współpracy.
Reasumując metoda Agile pozwala na realizację złożonych projektów przy minimalizacji ryzyka nieporozumienia wewnątrz zespołu wytwórczego, maksymalizując jednocześnie efekt końcowy, na który kumulują się poszczególne etapy projektu. Stąd właśnie przedsięwzięcia wykonywane przy wykorzystaniu Agile stają się bliższe celom stawianym przez Klientów, ale wymagają również poświęcenia czasu na wspólną weryfikację wykonanych efektów, wzajemne zrozumienie i przekazywanie uwag.
 

  AGILE

 

Myśląc ‘PROJEKT IT’, myślimy ‘AGILE’.

Nasze produkty piszemy ‘zwinnie’. Pisząc produkty dla Ciebie ważne są dla nas indywidualności, współdziałanie i reagowanie na zmiany.


KLASTER

 

Stowarzyszenie mobiKlaster to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie, którzy wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem.

Jaki jest cel klastra

Klaster powstaje w celu wykorzystania potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej, wspierania wzajemnej współpracy oraz integracja z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, a także tworzenia wartości dodanej wynikającej z synergii działań. Strony podejmują działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiego klastra informatycznego o nazwie mobiKlaster.

Korzyści dla członków klastra

Wszyscy uczestnicy mobiKlaster przystępują do niego na równych prawach, a uczestnictwo w mobiKlaster oparte jest na zasadach dobrowolności. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla partnerów sygnatariuszy. Wszystkie podmioty tworzące omawiane powiązanie kooperacyjne mają równe zasady dostępu do infrastruktury mobiKlaster i usług świadczonych przez Koordynatora, na zasadach określonych w regulaminie mobiKlaster.

Rola koordynatora klastra

Członkowie klastra dysponują niezbędnymi zasobami finansowymi, ludzkimi i technicznym środowiskiem w zakresie swoich dziedzin. Bardzo ważne  jest to, że Koordynator mobiKlaster oświadcza, że przeznacza cały wypracowany zysk na cele rozwoju mobiKlaster. W szczególności, wypracowany zysk będzie przeznaczany na finansowanie kosztów operacyjnych mobiKlaster w przypadku braku zewnętrznych źródeł finansowania.